Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B2C

Artikel 1. Algemeen en definities

 

1.1. Sharon Van Asbroeck, een éénmanszaak, gevestigd te Bunderken 1, 2570 Duffel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0607.987.981 (handelend onder de commerciële naam “Feel Connected”)

 

Emailadres: sharon@feelconnected.be

 

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

(1)         1-op-1 sessie: een online afspraak met Feel Connected in het kader van een onlinecursus

(2)         Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(3)         Dienst(en): Aangeboden cursussen, coachings, workshops, webinars, groepstrajecten, consultaties, Online                              Diensten en live events

(4)         Dienstverlener: Sharon Van Asbroeck in naam en voor rekening van Feel Connected

(5)         Cliënt: De consument (in de zin van artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht) die een overeenkomst                          afsluit met Feel Connected en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(6)         Consultatie: Een afspraak waarbij Feel Connected Diensten zal leveren in het kader van haar activiteit als                                therapeut of coach

(7)         Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

(8)         Online Dienst: Een Dienst die bestaat uit online content, bijvoorbeeld: webinar, e-book, online workshop, … of                      wordt geleverd via een digitale drager

(9)         Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de                          Offerte door de Cliënt of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst

(10)       Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen

(11)       Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(12)       Website: www.feelconnected.be

 

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

 

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen Feel Connected en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. Feel Connected behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan onderhavige algemene voorwaarden zonder dat deze invloed zullen hebben op bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 3. Verbintenissen

 

3.1 Feel Connected is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of diensten verlenen.

 

3.2 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij Feel Connected stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.

 

Artikel 4. Dienstverlening door derden

 

4.1 Feel Connected zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien hij dat noodzakelijk of nuttig acht.

 

Artikel 5. Prijs- en betalingsvoorwaarden

 

5.1 Feel Connected zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, tenzij anders aangegeven.

 

5.2 Feel Connected kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of een typo bevat, zoals bijvoorbeeld een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

 

5.3 Feel Connected verbindt zich ertoe de Cliënt voorafgaandelijk in te lichten indien enige wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen met zich meebrengt.

 

Artikel 6. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 

6.1 De overeenkomst tussen Feel Connected en de Cliënt is van bepaalde duur zoals uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen Partijen. Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Cliënt niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het nog aan te rekenen bedrag voor de resterende termijn.

 

6.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Cliënt de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en Feel Connected om die reden de samenwerking stopzet, dan dient het totale saldo van de prijs zoals opgenomen in de Offerte van Feel Connected wel nog te worden betaald.

 

Artikel 7. Opschorting van de overeenkomst

 

7.1 Feel Connected behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de Cliënt passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van Overeenkomst bemoeilijken en/of onmogelijk maken of indien de Cliënt niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 8. Overmacht

 

8.1 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen na kennisname inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

 

8.2 De Cliënt blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten (o.a. administratie) en geleverde prestaties. Dit bedraagt minstens 10% van de betaalde vergoeding.

 

8.3 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Feel Connected alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

 

Artikel 9. Geheimhouding

 

9.1 Wij zijn gehouden tot beroepsgeheim en een discretieplicht. Echter, zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

  • Feel Connected wordt opgeroepen om in recht een getuigenis af te leggen;

  • Feel Connected wordt geroepen om te verschijnen voor een parlementaire onderzoekscommissie;

  • Er is een wettelijke regel die haar toelaat of verplicht om de geheimen bekend te maken;

  • Bij gevaar.

 

9.2 De Cliënt zal zonder onze toestemming aan derden geen mededelingen doen over onze bedrijfsgeheimen, aanpak, werkwijze of de Offerte.

 

9.3 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien hij hiertoe wettelijk zijn verplicht of in het kader van een gerechtelijk geschil.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 

10.1 Door een Dienst aan te kopen aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Feel Connected en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden.

 

10.2 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 

11.1 Feel Connected kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

 

11.2 De Overeenkomst bevat voor Feel Connected steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om onze Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.

 

11.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

 

11.4 Wij werken alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout.

 

11.5 Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld indien wij onze Diensten niet kunnen leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

 

11.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou zijn verstrekt.

 

11.7 De adviezen gegeven in een (online)cursus, coaching traject, ed. (kortom tijdens het leveren van een Dienst) vervangen geen financieel of medisch advies. De Cliënt is zelf aansprakelijk voor het al dan niet implementeren van de adviezen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Cliënt.

 

11.8 Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximumbedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. 

 

Artikel 12. Vrijwaring

 

12.1. Jij als Cliënt vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde Diensten.

 

Artikel 13. Gegevensbeschermingsbeleid

 

13.1 Feel Connected is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

13.2 Voor meer informatie verwijst Feel Connected naar haar Privacyverklaring op de Website die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 14. Volledigheid en nietigheid

 

14.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Feel Connected en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

 

14.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

15.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (Afdeling Mechelen) zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

 

15.2 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Cliënt bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

 

Artikel 16. Klachten

 

16.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening van Feel Connected en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan Feel Connected.

 

Artikel 17. Vragen en opmerkingen

 

17.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening van Feel Connected, kan deze steeds contact opnemen met Feel Connected hecht veel belang aan een goede verstandhouding met haar Cliënten en stelt het op prijs dat de Cliënt eventuele op- of aanmerkingen onmiddellijk overmaakt. Feel Connected hoopt dat deze algemene voorwaarden duidelijkheid hebben verschaft omtrent haar dienstverlening.

 

HOOFDSTUK 2. BIJZONDERE BEPALINGEN ONLINE TRAJECTEN

Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing.

 

Artikel 18. Geldigheid Offertes en betalingsvoorwaarden

 

18.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 7 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.

 

18.2 Indien de Cliënt beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, dient er een nieuwe Overeenkomst te worden afgesloten.

 

18.3 De Cliënt dient de Offerte expliciet en schriftelijk te aanvaarden.

 

18.4 Op het ogenblik dat de Cliënt zich inschrijft voor een online traject, (online) cursus of een webinar (kortom een Dienst) dient hij/zij de volledige prijs te betalen.

 

18.5 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een betaalbevestiging, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de betaalbevestiging.

 

Artikel 19. Online Diensten

 

19.1 Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

 

19.2 Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan jou enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

 

19.3 Wanneer jij zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, jouw betalingsverplichtingen niet nakomt of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

19.4 De Dienstverlener zal steeds per aangekochte Online Dienst afzonderlijk meedelen hoe lang de aangekochte Online Dienst ter beschikking is van jou.

 

19.5 Feel Connected kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de online content of online cursus tijdelijk niet beschikbaar zou zijn omwille van een technisch defect.

 

Artikel 20. Annulering of laattijdige aanvang van een 1 op 1 sessie

 

20.1 Indien de Cliënt niet kan deelnemen aan een activiteit of een afspraak in het kader van een traject wordt verwacht dat zij dit spoedig meedeelt aan Feel Connected.

 

20.2 Alle 1 op 1 sessies dienen minstens 48 uur voor de aanvang te worden geannuleerd, anders zal de sessie in mindering worden gebracht of zal er geen terugbetaling mogelijk zijn. Tijdens een traject kan de Cliënt slechts éénmaal kosteloos een 1 op 1 sessie verzetten. Wanneer de Cliënt eenzelfde sessie meermaals verzet of reeds 1 sessie tijdens een traject in onderling overleg heeft verzet en een tweede afspraak wenst te verzetten, zal de Cliënt Feel Connected dienen te vergoeden voor deze sessie (aan het geldend uurtarief) of zal deze sessie in mindering worden gebracht van het aantal sessies van een bepaald traject.

 

20.3 Indien de Cliënt te laat komt op een afspraak, wordt de duur van de afspraak niet verlengd en zal er geen prijsvermindering worden toegepast.

 

20.4 Deelname aan een groepssessie of webinar kan nooit worden geannuleerd en zal dus niet worden vergoed bij afwezigheid van de Cliënt. 

 

Artikel 21. Herroepingsrecht

 

21.1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die producten op afstand bij Feel Connected bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf, wat producten betreft, de dag van de levering van de producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om ons ervan in kennis te stellen dat zij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

 

21.2 De Client kan haar wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via het invullen van volgende verklaring https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf of per e-mail waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

 

21.3 Feel Connected zal het door de Cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf het terugsturen van de producten.

 

21.4 Indien de Cliënt een Online Dienst aankoopt waarbij zij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte Dienst of waarbij de Dienst zal worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, doet zij, in overeenstemming met artikel VI. 51 §4 2° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat zij enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en ermee instemt dat de Dienst volledig zal worden geleverd.

 

HOOFDSTUK 3. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE THERAPIE

Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing.

 

Artikel 22. Betalingsvoorwaarden

 

22.1 Een Consultatie zal worden afgerekend na het afronden van deze Consultatie.

 

22.2 Indien de Cliënt gebruik maakt van loopbaancheques verwijst Feel Connected naar de geldende afspraken van de VDAB (hier te raadplegen: https://www.vdab.be/loopbaancheques).

 

Artikel 23. Annulering of laattijdige aanvang van een Consultatie

 

23.1 Indien de Cliënt een Consultatie annuleert, wordt verwacht dat zij dit spoedig meedeelt aan Feel Connected. Alle afspraken dienen uiterlijk 48 uur van tevoren te worden afgezegd, anders zal de Consultatie volledig in rekening worden gebracht.

 

23.2 De Cliënt ontvangt een joker 1 maal per kalenderjaar waarbij wordt toegestaan dat de Cliënt kosteloos een Consultatie binnen de 48u alsnog kan verzetten.

 

23.3 Indien de Cliënt te laat komt op een Consultatie, wordt de duur van de Consultatie niet verlengd en zal er geen prijsvermindering worden toegepast.

 

HOOFDSTUK 4. BIJZONDERE BEPALINGEN LIVE WORKSHOPS

Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing.

 

Artikel 24. Geldigheid Offertes en betalingsvoorwaarden

 

24.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 7 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.

 

24.2 Op het ogenblik dat de Cliënt zich inschrijft voor live event of workshop dient hij/zij de volledige prijs te betalen. Hierna ontvangt de Cliënt een betaalbevestiging.

 

24.3 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een betaalbevestiging, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de betaalbevestiging.

 

Artikel 25. Annulering workshop 

 

25.1 Indien de Cliënt te laat komt op de live workshop, wordt de duur ervan niet verlengd en zal er geen prijsvermindering worden toegepast.

 

25.2 Deelname kan nooit worden geannuleerd en zal dus niet worden vergoed bij afwezigheid van de Cliënt, behoudens wat werd bepaald in artikel 26 – herroepingsrecht. 

 

Artikel 26. Herroepingsrecht

 

26.1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die producten op afstand bij Feel Connected bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf, wat producten betreft, de dag van de levering van de producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om ons ervan in kennis te stellen dat zij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

 

26.2 De Client kan haar wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via het invullen van volgende verklaring https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf of per e-mail waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

 

26.3 Feel Connected zal het door de Cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf het terugsturen van de producten.

 

26.4 Indien de Cliënt een ticket voor een live workshop aankoopt waarbij deze zal plaatsvinden binnen de termijn van het herroepingsrecht, doet zij, in overeenstemming met artikel VI. 51 §4 2° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat zij enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en ermee instemt dat de Dienst volledig zal worden geleverd.

 

Versie 15 december 2022

 

Algemene Voorwaarden B2B

Artikel 1. Algemeen en definities

 

1.1. Sharon Van Asbroeck, een éénmanszaak, gevestigd te Bunderken 1, 2570 Duffel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0607.987.981 (handelend onder de commerciële naam “Feel Connected”)

 

Emailadres: sharon@feelconnected.be

 

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)                  Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2)                  Dienst(en): trainingen, coaching, bemiddeling, teambegeleiding, consultancy en advies, teamanalyses,                                     wettelijke taken als preventieadviseur psychosociaal welzijn

(3)                  Dienstverlener: Sharon Van Asbroeck in naam en voor rekening van Feel Connected

(4)                  Cliënt: De ondernemer, rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst afsluit met Feel                                       Connected en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(5)                  Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-                             mail)

(6)                  Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de                         Offerte door de Cliënt of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst

(7)                  Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen

(8)                  Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(9)                  Website: www.feelconnected.be

 

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

 

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen Feel Connected en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. Feel Connected behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan onderhavige algemene voorwaarden zonder dat deze invloed zullen hebben op bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 3. Verbintenissen

 

3.1 Feel Connected is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of diensten verlenen.

 

3.2 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij Feel Connected stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.

 

Artikel 4. Dienstverlening door derden

 

4.1 Feel Connected zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien hij dat noodzakelijk of nuttig acht.

 

Artikel 5. Geldigheid Offertes

 

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 7 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.

 

5.2 Indien de Cliënt beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, dient er een nieuwe Overeenkomst te worden afgesloten.

 

5.3 De Cliënt dient de Offerte expliciet en schriftelijk te aanvaarden.

 

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

 

6.1 Feel Connected zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, tenzij anders aangegeven.

 

6.2 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend aangerekend worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. Jij kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij ons met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 120 EUR (exclusief BTW).

 

6.3. Feel Connected kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of een typo bevat, zoals bijvoorbeeld een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

 

6.4  Feel Connected verbindt zich ertoe de Cliënt voorafgaandelijk in te lichten indien enige wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen met zich meebrengt.

 

6.5 Op het ogenblik dat de Cliënt een Offerte voor een Dienst aanvaardt, zal er een voorschot van 10% worden gefactureerd. Overige betalingstermijnen zullen worden bepaald in de Offerte.  

 

6.6 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur.

 

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 

7.1 De overeenkomst tussen Feel Connected en de Cliënt is van bepaalde duur zoals uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen Partijen. Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Cliënt niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het nog te factureren bedrag voor de resterende termijn.

 

7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Cliënt de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en Feel Connected om die reden de samenwerking stopzet, dan dient het totale saldo van de prijs zoals opgenomen in de Offerte van Feel Connected wel nog te worden betaald.

 

Artikel 8. Opschorting van de overeenkomst

 

8.1 Feel Connected behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de Cliënt passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van Overeenkomst bemoeilijken en/of onmogelijk maken of indien de Cliënt niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 9. Overmacht

 

9.1 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmachtsituatie, zal de getroffen partij de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen na kennisname inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

 

9.2 De Cliënt blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten (o.a. administratie) en geleverde prestaties. Dit bedraagt minstens 10% van de betaalde vergoeding.

 

9.3 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Feel Connected alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

 

Artikel 10. Annulering

 

10.1 Indien de Cliënt een bevestigde training wenst te annuleren dan zijn de volgende opzegvergoedingen verschuldigd:

  • Annulering tot minder dan 5 kalenderdagen voor de training zou plaatsvinden: 100% van de prijs opgenomen in de Offerte;

  • Annulering tot 10 kalenderdagen voor de training zou plaatsvinden: 60% van de prijs opgenomen in de Offerte

  • Annulering vanaf aanvaarding van de Offerte tot 10 kalenderdagen voor de Datum: Voorschot

 

Artikel 11. Geheimhouding

 

11.1 Wij verplichten ons tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen.

 

11.2 De Cliënt zal zonder onze toestemming aan derden geen mededelingen doen over onze bedrijfsgeheimen, aanpak, werkwijze of de Offerte.

 

11.3 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien hij hiertoe wettelijk zijn verplicht of in het kader van een gerechtelijk geschil.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 

12.1 Door een Dienst aan te kopen aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Feel Connected en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden.

 

12.2 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

 

12.3 De Cliënt verkrijgt slechts het recht om werkboeken, paswoorden, instructievideo’s of rapporten binnen haar eigen onderneming te gebruiken. Openbaarmaking of het doorgeven van een of meerdere van deze zaken aan personen buiten de eigen organisatie kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Feel Connected.

 

12.4 Beelden of foto’s die op eigen initiatief van de Dienstverlener gemaakt worden tijdens het leveren van prestaties of een opdracht, kunnen gebruikt worden ter promotie van Feel Connected met dien verstande dat dit steeds na de openbaarmaking van de door de Cliënt afgenomen bestelde producten of diensten gebeurt.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 

13.1 Feel Connected kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

 

13.2 De Overeenkomst bevat voor Feel Connected steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om onze Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.

 

13.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

 

13.4 Wij werken alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout.

 

13.5 Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld indien wij onze Diensten niet kunnen leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

 

13.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou zijn verstrekt.

 

13.7  De gegeven adviezen (tijdens het leveren van een Dienst) vervangen geen financieel of medisch advies. De Cliënt is zelf aansprakelijk voor het al dan niet implementeren van de adviezen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Cliënt.

 

13.8 Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximumbedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. 

 

Artikel 14. Vrijwaring

 

14.1. Jij als Cliënt vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde Diensten.

 

Artikel 15. Gegevensbeschermingsbeleid

 

15.1 Feel Connected is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

15.2 Voor meer informatie verwijst Feel Connected naar haar Privacyverklaring op de Website die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 16. Volledigheid en nietigheid

 

16.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Feel Connected en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

 

16.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

17.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (Afdeling Mechelen) zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

 

Artikel 18. Klachten

 

18.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening van Feel Connected en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan Feel Connected.

 

Artikel 19. Vragen en opmerkingen

 

19.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening van Feel Connected, kan deze steeds contact opnemen met Feel Connected hecht veel belang aan een goede verstandhouding met haar Cliënten en stelt het op prijs dat de Cliënt eventuele op- of aanmerkingen onmiddellijk overmaakt. Feel Connected hoopt dat deze algemene voorwaarden duidelijkheid hebben verschaft omtrent haar dienstverlening.

 

Versie 15 december 2022

Scroll to Top